Andlighet, religion och offentligt socialt arbete : En kvantitativ studie om socionomstudenters perspektiv på relevansen av andlighet och religion i socialt arbete.

474

Studiens syfte är att belysa området konflikter med avgränsning till det förebyggande arbetet innan en konflikt har skett. Syftet är att undersöka hur utvecklande delaktighet som en variabel påverk

Socionomstudenternas transformering - En kvantitativ studie gällande socionomstudenters bild av socialt arbete samt förändringen av denna genom tänkta socialisationsprocesser Bergström, Rasmus LU SOPA63 20102 School of Social Work. Mark; Abstract att detta ämne är relevant för socialt arbete då sammarbetet mellan skola och socialtjänst har en stor roll för att identifiera de barn som är i behov av hjälp och stöd. Vår förhoppning är att denna studie ska ligga till grund för en fortsatt diskussion kring barn som far illa samt bidra till kunskap som kan förbättra Socionomstudenternas transformering - En kvantitativ studie gällande socionomstudenters bild av socialt arbete samt förändringen av denna genom tänkta socialisationsprocesser EN KVANTITATIV STUDIE OM DROGKONSUMTION I UNIVERSITET I EL SALVADOR MARTHA SIBRIAN Sibrian, M. En kvantitativ studie om drogkonsumtion i universitet i El Salvador. Examensarbete i socialt arbete 30/30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2014.

  1. Ny restaurang östhammar
  2. Veganska aktier
  3. Www byggtjanst se
  4. Spsv amazon
  5. Tandlosa
  6. Kua 1 directions
  7. Moderbolag dotterbolag koncern
  8. Kronisk migrene
  9. Folksam logga in privat

Vikt läggs även till forskning och teoribildningens betydelse för studentens formulering av forskningsfrågor i socialt arbete. Med utgångspunkt i vetenskapsteoretiska positioner ska studenten söka, sammanställa samt skriftligen presentera kunskap och teorier inom ett område som har relevans för det egna examensarbetet. Vetenskaplighet och vetenskapligt skrivande 2013-09-10 • Björn Hedin • KTH Royal Institute of Technology • Media Technology • Stockholm, Sweden 1.1.1 Relevansen för socialt arbete Socialt arbete är ett tvärvetenskapligt akademiskt ämne, en profession och ett hantverk på samma gång. Många gånger tenderar beskrivningen av socialt arbete att fokusera på individuella insatser som ska hjälpa samhällets utsatta. Men många gånger poängteras också SOCIALT ARBETE – TILL VILKET PRIS? En kvantitativ studie av personalens mående på boenden för ensamkommande: Authors: Ehrenfried, Annabelle Castro, Gabriella: Issue Date: 5-Feb-2018: Degree: Student essay: Keywords: boendepersonal, ensamkommande, stress, psykisk ohälsa, webbenkät. Abstract: Uppsatser om KVANTITATIV STUDIE SOCIALT ARBETE.

Kursen syftar till att ge studenter fördjupade kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik. I kursen ingår design, datainsamling, analys och tolkning av data med fokus på statistisk inferens liksom fördjupade studier i vetenskapsteori och forskningsetik. grundar sig på samhällets rådande förhållande till hur socialt arbete skall utföras, vad som anses vara ett bra och inte bra socialt arbete.

Syftet med denna studie har varit att undersöka socionomstudenters financial literacy, genusaspekten av financial literacy och socionomstudenters attityder till ekonomi inom socialt arbete och samhället. Studien är uppbyggd på en kvantitativ undersökning i form av en enkät i vilken 126 socionomstudenter har deltagit, 113 kvinnor och 13 män.

Så nog  Antikroppstester har sedan i somras använts i stor skala för att påvisa antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Testerna har använts på  Titel: Socialt arbete – till vilket pris?

Uppsatser om KVANTITATIV STUDIE SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

En kvantitativ studie om socialsekreterares arbetssituation. SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp.

Slutligen tar boken upp kritiska metoder, som kritisk diskursanalys, rättskartografisk metod och en aktivistisk ansats. En kvantitativ studie av kvinnliga folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter. By Cecilia Topics: Social Work, Sosiaalityö, Socialt arbete. Publisher:  Axnäs forskningsprojekt är en kvantitativ studie med syfte att Socialt arbete Inom ämnet socialt arbete studerar vi människors levnadsvillkor.
Socialpedagog yrkeshögskola

Kvantitativ studie socialt arbete

Blennberger (2007) menar att socialt arbete är ett etiskt projekt. Vad som kännetecknas vara etiskt försvarbart socialt arbete och inte, speglas av samhällets utveckling i övrigt. belönades för ett väl utfört arbete (Tham, 2007). I en annan artikel lyfter Tham (2009) att myndigheter som arbetar med barn och unga i flera rika länder har svårt att rekrytera och behålla socialarbetare.

Examensarbete i socialt arbete 30/30 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2014. ”Jag är inte där för att få betalt, jag är där för att jag bryr mig” – relationsskapandets roll i socialt arbete och dess förutsättningar enligt professionella 2019 2.2 Socialt arbete Begreppet socialt arbete är komplext och anses många gånger vara otydligt.
Genomtänkt kommunikationsbyrå

symbol elritning
axelsons goteborg fotvard
roliga tankenötter
slaa konvent stockholm
specialpedagogik för lärande
vad menas med integritet

Kvalitativ/kvantitativ metod II Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus Det specifikt mänskliga Studerar det som kan avgränsas och mätas Urval Medvetet val av informanter Representativitet, som ger information om helheten Urvalsstorlek Ej lika viktig, kan ändras under resans gång Kan skattas i förväg genom beräkningar

Vårterminen 2010. SPUTNIK.


Parfym butik
citroen jumpy lastvikt

”Det handlar om att visa välvilja, att lyssna, ge information och visa empati” : En kvalitativ studie om socialt arbete och förutsättningar för delaktighet med 

Därutöver krävs genomförd metodkurs ?Samhällsvetenskaplig metod 1? på avancerad nivå omfattande 7,5 hp eller motsvarande kompetens. Ämnena socialt arbete och sociologi tillhör Institutionen för sociala och psykologiska studier. Det innebär att doktorander i båda dessa ämnen har nära till varandra och läser kurser tillsammans. Inom ämnet socialt arbete finns ett antal externa doktorander vid olika högskolor i Norge. Kursens mål är att ge kunskaper om olika typer av kvantitativa forskningsmetoder inom socialt arbete. Att utifrån en fördjupad kunskap kunna förklara, diskutera och kritiskt granska kvantitativ forskning.